TAKDİM

                Bismillahirrahmanirrahim,

                1960’da Üstad hazretlerinin (ra) vefatının akabinde, Risale-i Nur camiasında baş gösteren bazı tarz ve tatbikler, meşrepten öte mesleki manada işin rengini değiştirmiş, camiada Bediüzzaman’ın (ra) hizmet anlayışından uzak cemaatleşmeler teşekkül etmiştir.

                Cemaatleşmedeki bu zenginlik, hizmet sahasının genişlemesini ve iman hizmetlerinin birçok noktaya ulaşmasını netice vermiş olsa da, hizmet tarzı adına mühim fikir ayrılıklarını da beraberinde getirmiştir.

                Nurcu camia içerisindeki fikir ayrılıklarının -BİRİ HARİÇ- kahir ekseriyeti; sevk ve idareyi kimin yapacağı, matbaa ve baskı sorumluluğunun kimde olacağı, kimin vakıf sayılıp kimin sayılmayacağı, paranın nereye harcanıp nereye harcanmayacağı, hangi partiye oy verilip verilmeyeceği gibi maddi meselelerde çıkmış ve büyük nizaları netice vermeden, nezaket ölçüleri içerisinde halledilmişse de nur camiası içerisinden filizlenen ve işin maddesel imkan tarafından kat’-ı nazar ile sadece manasında, usul ve esaslarında Üstad hazretleri sonrası meydana gelen ve başlangıcında küçük, fakat zamanla büyük sapmaları netice veren hatalar sebebiyle, kendilerini ayrılık noktasında gören çok ufak bir cemaat var ki, onlar nurcu camia tarafından nezaketle muamele görmedikleri gibi, 1960 sonrası nurcuların ekserine son derece müsamahalı hatta bir kısmına teşvikkar muamelede bulunan rejim tarafından da birinci derece hedef haline getirilmiştir.

                Zaman içerisinde Aczmendi ismiyle tesmiye edilen bu küçük cemaatin, zuhurunu netice veren mühim mesleki fikir ayrılıklarının neler olduğu, nurcu kardeş ve abilerinin onlara nasıl muamelede bulunduğu, rejimin ne gibi baskı unsurlarına muhatap oldukları, hedeflerine aldıkları hususlarda muvaffak olup olmadıkları gibi mühim konu başlıklarına dair farklı ve şümullü bir çalışmamız devam etmekle beraber, elinizdeki bu çalışma; Aczmendiler hakkında cevabı merak edilen mesleki ve içtimai bir kısım hususlardaki sual ve cevapları ihtiva etmektedir.

                Suallerdeki muhataplar ve cevap verenlerin üslup ve beyanlarındaki farklılıklar sebebiyle, herbir konunun ayrı ayrı mütalaa edilmesi istifade bakımından daha ziyade isabetli olacaktır.

                Cenab-ı Hak, anlatmak ve anlaşılmakta bizlere tevfik ihsan eylesin (amin).

Yükleniyor